WL-lahjapaketti: Paremmalle rannalle CD, EP + Rocker-hihamerkki

WL-paket­ti (Parem­mal­le Ran­nal­le CD + EP + Roc­ker-hiha­merk­ki)

15.00 

Paremmalle rannalle levyn kansikuva

1 x Parem­mal­le ran­nal­le CD

Varas­tos­sa
Wonderful Land EP:n kansikuva

1 x Won­der­ful Land — EP

Varas­tos­sa
Wonderful Land Rocker-hihamerkki

1 x Roc­ker-hiha­merk­ki

Varas­tos­sa

Kuvaus

WL-paket­­ti sisäl­tää Parem­mal­le ran­nal­le CD:n, vuon­na 2016 jul­kais­tun EP:n ja Roc­­ker-hiha­­mer­­kin.