Soittimia kuvassa.

Toi­mi­tuseh­dot

Tuot­tei­den tilaa­mi­nen ja maksaminen

Verk­ko­kau­pas­tam­me voit tila­ta Won­der­ful Lan­din CD-levy­jä, ja mui­ta fani-tuot­tei­ta. Lisää halua­ma­si tuot­teet ostos­ko­riin, siir­ry kas­sal­le, kir­joi­ta yhteys­tie­to­si ja vii­meis­te­le tilaus. Tilauk­sen jäl­keen saat säh­kö­pos­tii­si yhteen­ve­don tilauk­ses­ta ja ohjeet kuin­ka voit mak­saa tilauk­sen. Kun tilauk­sen mak­su on kir­jau­tu­nut tilil­lem­me, lähe­täm­me tilaa­ma­si tuot­teet ilmoit­ta­maa­si toimitusosoitteeseen.

Kii­rei­set toimitukset

Kii­reel­li­set toi­mi­tuk­set onnis­tuu sil­loin, kun asia­kas mak­susuo­ri­tuk­sen teh­ty­ään toi­mit­taa kui­tis­ta kopion säh­kö­pos­til­la, ja ker­too toi­vees­taan pikai­sel­le toi­mi­tuk­sel­le. Kii­reel­li­sik­si toi­mi­tuk­sik­si las­ke­taan juh­la­py­hien, merk­ki­päi­vien tms. alla teh­dyt tilauk­set joi­den toi­vo­taan ehti­vän peril­le erik­seen mai­nit­tu­na päi­vä­nä. Kun toi­vot pikai­sen lähet­tä­mi­sen onnis­tu­van, lähe­tä kopio mak­su­kui­tis­ta osoit­tee­seen: ja ker­ro samal­la toi­vees­ta­si.

Toi­mi­tus­ku­lut

Verk­ko­kau­pan toi­mi­tus­ku­lut on 3,00 €/ lähe­tys. Yli 50,00 €:n tilauk­set lähe­te­tään ilman toimituskuluja.