Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24§

 

1 Rekisterinpitäjä

Wonderful ry, (2542091-7)

Niemisjärventie 204, 51360 Koivula

puh. +358 45 324 4848,

 

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Harri Vesanen

Niemisjärventie 204, 51360 Koivula

puh. +358 45 324 4848,

 

3 Rekisterin nimi

Wonderful Land ry:n markkinointi-, keikkamyynti ja asiakasrekisteri

 

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

1. Asiakkaat:

1.1 Bändin keikkamyynti tapahtumajärjestäjille

1.2 Bändin yhteydenpito tapahtumajärjestäjiin

1.3 Keikkamyyntien laskutuksen hallinta

1.4 Verkkosivuston kävijöiden seuranta

1.5 Verkkokaupan tuotteiden myynti ja ja asiakaspalvelun yhteydenpito asiakkaisiin

 

2. Verkkosivuston käyttäjät ja verkkokaupan asiakkaat:

2.1. Asiakasrekisteri mahdollistaa Wonderful Land ry:n verkkokauppatilausten hallinnoinnin ja asiakaspalvelun yhteydenpidon asiakkaisiin. Asiakasrekisterin yhteystietoja voidaan käyttää yhtyeen uusien äänitteiden markkinointiin.

2.2. Markkinointiviestintää verkkosivuilla ei ole kohdennettua. Verkkokauppaan lisätään tuotenimikkeitä valikoiman lisääntyessä.

2.3. Tilastolliset analyysit. Verkkosivuston asiakkaita seurataan Google Analytics palvelun ja webhotellin kävijätilastojen avulla.

 

5 Rekisterin tietosisältö

 • Nimitiedot:
  • etunimet
  • sukunimi
 • Osoitetiedot:
  • postiosoite
  • postinumero
  • postitoimipaikka
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • IP-osoite
 • Asiakaspalveluun liittyvät tiedot:
  • tilauksen päivämäärä ja kellonaika
  • tilatut tuotteet
  • asiakaspalaute
  • asiakaspalvelutapahtumien tiedot
  • asiakkuuden tilat
 • verkkosivustolla käyttäytyminen
 • Hiiren, kursorin tai muun osoitelaitteen liikkeet Wonderful Land ry:n verkkosivuilla

 

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin verkkokaupan tilausprosessi on vireillä tai keikkajärjestäjän kanssa tehty sopimus tapahtumassa esiintymisessä on voimassa. Tiedot merkitään rekisteriin sellaisina kuin ne saadaan rekisteröidyltä ja niitä päivitetään sen mukaan, mitä rekisteröity ilmoittaa rekisterinpitäjälle.

wonderfulland.fi -verkkosivustolta lähetetyt lomaketiedot poistetaan kolmen (3) vuoden kuluttua lähetyksestä. Asiakas- ja markkinointirekisteristämme poistamme tarpeettomat henkilötiedot kahdeksan (8) vuoden välein. Sähköpostimarkkinointilistaa Wonderful Land ry:llä ei ole.

 

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteinä ovat asiakkaiden itse ilmoittamat laskutus- tai yhteystiedot. Tiedot perustuu asiakkaan sähköpostilla ilmoittamiin tietoihin, tai verkkokaupassa tehdyn tilauksen tilaustietoihin.
Asiakkaiden tiedot saadaan suostumuksella häneltä itseltään henkilökohtaisen tai digitaalisen vuorovaikutuksen yhteydessä.

Wonderful Land ry:n omassa toiminnassa kertyviä tietoja täydennetään tarvittaessa yleisesti saatavilla olevien yritystietolähteiden (kuten YTJ:n ja TIEKE:n) kautta tai näiden puuttuessa kohdetahon verkkosivuilla julkisesti esillä olevilla tiedoilla.

 

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Keikkajärjestäjien, järjestäjien yhteyshenkilöiden ja verkkokaupan asiakkaiden yhteystietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille markkinointi- tai muihin tarkoituksiin. Viranomaisille tietoja luovutetaan lain edellyttämissä tapauksissa, kuten esim. väärinkäytösten selvittämisessä ja ehkäisyssä.

Asiakastietoja voidaan siirtää tai luovuttaa asiakkaan tekemän toimeksiannon toteuttamiseksi tai asiakkaan suostumuksella myös väliaikaisiin rekistereihin, kuten tapahtuma- ja kontaktointirekistereihin. Näiden em. väliaikaisten rekistereiden tietoja käsitellään ainoastaan kunkin rekisterin käyttötarkoituksia varten, erikseen informoidulla tavalla.

Laskutustietoja käsitellään ainoastaan Wonderful Land ry:n laskutuksesta vastaava henkilö, ja laskutuksessa käytetään paikallista laskutusohjelmistoa jonka asiakasrekisterin tietokannat varmuuskopioidaan Dropbox -pilvipalveluun. Wonderful Land ry luovuttaa henkilötietoja perintätoimistolle, kun se on tarpeellista maksujen valvomiseksi.

 

Rekisteröityjen henkilötietoja Wonderful Land ry:n lukuun käsittelee:

 • Louhi Net Oy
 • Google LLC.
 • Adobe Systems Incorporated
 • Dropbox, Inc.

 

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Pääsääntöisesti Wonderful Land ry ei siirrä tai luovuta asiakkaan henkilötietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tietoja voidaan kuitenkin tarvittaessa siirtää tai luovuttaa Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle henkilötietolain sallimilla tavoilla mikäli:

 • tiedot siirretään maahan tai ko. maassa sijaitsevaan organisaatioon, jossa Euroopan komissio on todennut tietosuojan tason olevan riittävä, tai
 • sopimusjärjestelyin voidaan taata tietosuojan riittävä taso, tai
 • mikäli rekisteröitävä on antanut siihen suostumuksensa.

 

Milloin mahdollista, Wonderful Land ry on valinnut henkilötietojen säilytyspaikaksi tietoturvalliset, Euroopassa sijaitsevat palvelinkeskukset. Jotkin edellä mainituista palveluntarjoajista ja/tai rekisterinkäsittelijöistä saattavat varmuuskopioida tietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle Yhdysvaltoihin. Tiedot varmuuskopioidaan, jotta tiedot olisivat turvassa myös tilanteissa, joissa pääasialliset palvelimet menevät epäkuntoon. Wonderful Land ry on varmistanut, että palveluntarjoajat ja/tai rekisterinkäsittelijät ovat liittyneet EU:n ja Yhdysvaltain väliseen ns. Privacy Shield -ohjelmaan (https://www.privacyshield.gov/list), jonka tarkoituksena on varmistaa eurooppalaisten tietojen tietoturvallinen käsittely Yhdysvalloissa.

 

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto säilytetään Wonderful Land ry:n virallisessa osoitteessa lukitussa tilassa. Ulkopuolisten kulku tilaan on estetty. Omatoiminen pääsy tiloihin on sallittua vain yhdistyksen asioista vastaavalle henkilölle. Ulkopuolisten henkilöiden pääsy tiloihin on aina valvottua.

Tietojärjestelmillä tallennettavat ja käsiteltävät tiedot ovat rajattujen ja tehtävään nimettyjen henkilöiden käytettävissä. Käyttö edellyttää kirjautumista tietojärjestelmään. Tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. Tietojärjestelmään sisäänkirjautumiseen tarvittavat pääsytunnukset on ainoastaan yhdistyksen toiminnasta vastaavalla henkilöllä joka vastaa laskutuksesta ja verkkokaupan tilausten hallinnoinnista. Tarvittaessa luovutetaan käyttöoikeus asiakasrekisterin tietoihin ainoastaan Wonderful Land ry:n jäsenille jotka koostuvat yhtyeen jäsenistä. Kannattaja jäseniä yhdistyksellä ei ole. Asiakasrekisterin tietojen luovutuksia valvoo yhteyshenkilö. Kaikkia rekisterin tietoja käyttäviä sitoo vaitiolovelvollisuus.

 

10 Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella asiakasrekisteriin rekisteröidyllä on tasavertainen oikeus tarkastaa, käsitellä, poistaa, korjata ja muokata henkilörekisteriin talletetut tietonsa. Pyyntö tietojen edellä luetelluihin toimenpiteisiin voidaan rekisteröidyn toimesta osoittaa, toimeksiantaa ja pyytää käyttäen kaikkia yleisempiä kirjallisia yhteydenottomuotoja. Tarkastus- ja korjaustyöpyyntö on tehtävä kirjallisesti ja lähetettävä allekirjoitettuna yllä mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastus- ja korjaustyöpyynnön käsittely on rekisteröidylle maksutonta. Tietojen tarkastus- ja korjaustyöpyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Tietoja voivat rekisteröidyn puolesta ja erillisestä pyynnöstä käsitellä vain Wonderful Land ry:n asiakasrekisteristä vastaava henkilö.

 

12 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Vastustamisoikeus:

Asiakasrekisteriin rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli rekisteröity kokee, että Wonderful Land ry on käsitellyt henkilötietoja lainvastaisesti tai, että Wonderful Land ry:llä ei ole oikeutta käsitellä joitain henkilötietoja.

 

Suoramarkkinointikielto:

Wonderful Land ry hankkii verkkomainontaa mm. Facebookilta ja Googlelta. Nämä yhtiöt eivät kuitenkaan koskaan saa rekisteröidyn henkilötietoja Wonderful Land ry:n välittämänä, eikä tällaisessa mainonnassa ole kyse suoramarkkinoinnista, vaan se perustuu evästeisiin.

Wonderful Land ry ei koskaan myy tai muutoin luovuta henkilötietoja muille tahoille markkinointitarkoituksiin.

 

Poisto-oikeus:

Mikäli rekisteröity kokee, että joidenkin ko. rekisteröityä koskevien tietojen käsittely ei ole tarpeen Wonderful Land ry:n tehtävien kannalta, on rekisteröidyllä oikeus pyytää Wonderful Land ry:tä poistamaan kyseiset tiedot. Wonderful Land ry käsittelee pyynnön, jonka jälkeen tiedot joko poistetaan tai rekisteröidylle ilmoitetaan perusteltu syy, miksi tietoja ei voida poistaa. Mikäli rekisteröity on eri mieltä ratkaisusta, on rekisteröidyllä oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle (https://www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html). Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia, että Wonderful Land ry rajoittaa kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

 

Valitusoikeus:

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos rekisteröity kokee, että hänen henkilötietoja käsitellessä Wonderful Land ry rikkoo voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä (https://www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html).