Tie­to­suo­ja­se­los­te

Hen­ki­lö­tie­to­la­ki (523/1999) 10 ja 24§

1. Rekis­te­rin­pi­tä­jä

Won­der­ful ry, (2542091–7)

Nie­mis­jär­ven­tie 204, 51360 Koivula

puh. +358 45 324 4848,

2. Yhteys­hen­ki­lö rekis­te­riä kos­ke­vis­sa asioissa

Har­ri Vesanen

Nie­mis­jär­ven­tie 204, 51360 Koivula

puh. +358 45 324 4848,

3. Rekis­te­rin nimi

Won­der­ful Land ry:n markkinointi‑, keik­ka­myyn­ti ja asiakasrekisteri

4. Hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyn tarkoitus

1. Asiak­kaat:

1.1 Bän­din keik­ka­myyn­ti tapahtumajärjestäjille

1.2 Bän­din yhtey­den­pi­to tapahtumajärjestäjiin

1.3 Keik­ka­myyn­tien las­ku­tuk­sen hallinta

1.4 Verk­ko­si­vus­ton kävi­jöi­den seuranta

1.5 Verk­ko­kau­pan tuot­tei­den myyn­ti ja ja asia­kas­pal­ve­lun yhtey­den­pi­to asiakkaisiin

2. Verk­ko­si­vus­ton käyt­tä­jät ja verk­ko­kau­pan asiakkaat:

2.1. Asia­kas­re­kis­te­ri mah­dol­lis­taa Won­der­ful Land ry:n verk­ko­kaup­pa­ti­laus­ten hal­lin­noin­nin ja asia­kas­pal­ve­lun yhtey­den­pi­don asiak­kai­siin. Asia­kas­re­kis­te­rin yhteys­tie­to­ja voi­daan käyt­tää yhtyeen uusien äänit­tei­den tai tule­vien kon­sert­tien markkinointiin.

2.2. Mark­ki­noin­ti­vies­tin­tä verk­ko­si­vuil­la ei ole koh­den­net­tua. Verk­ko­kaup­paan lisä­tään tuo­te­ni­mik­kei­tä vali­koi­man lisääntyessä.

2.3. Tilas­tol­li­set ana­lyy­sit. Verk­ko­si­vus­ton asiak­kai­ta seu­ra­taan Google Ana­ly­tics ‑pal­ve­lun ja web­ho­tel­lin kävi­jä­ti­las­to­jen avulla.

5. Rekis­te­rin tietosisältö

 • Nimi­tie­dot:
  • etu­ni­mi
  • suku­ni­mi
 • Osoi­te­tie­dot:
  • pos­tio­soi­te
  • pos­ti­nu­me­ro
  • pos­ti­toi­mi­paik­ka
 • Puhe­lin­nu­me­ro
 • Säh­kö­pos­tio­soi­te
 • IP-osoi­te
 • Asia­kas­pal­ve­luun liit­ty­vät tiedot:
  • tilauk­sen päi­vä­mää­rä ja kellonaika
  • tila­tut tuotteet
  • asia­kas­pa­lau­te
  • asia­kas­pal­ve­lu­ta­pah­tu­mien tiedot
  • asiak­kuu­den tilat
 • verk­ko­si­vus­tol­la käyttäytyminen
 • Hii­ren, kur­so­rin tai muun osoi­te­lait­teen liik­keet Won­der­ful Land ry:n verkkosivuilla

Hen­ki­lö­tie­to­ja käsi­tel­lään pää­sään­töi­ses­ti niin kau­an, kuin verk­ko­kau­pan tilaus­pro­ses­si on vireil­lä tai keik­ka­jär­jes­tä­jän kans­sa teh­ty sopi­mus tapah­tu­mas­sa esiin­ty­mi­ses­sä on voi­mas­sa. Tie­dot mer­ki­tään rekis­te­riin sel­lai­si­na kuin ne saa­daan rekis­te­röi­dyl­tä ja nii­tä päi­vi­te­tään sen mukaan, mitä rekis­te­röi­ty ilmoit­taa rekisterinpitäjälle.

wonderfulland.fi ‑verk­ko­si­vus­tol­ta lähe­te­tyt loma­ke­tie­dot pois­te­taan kol­men (3) vuo­den kulut­tua lähe­tyk­ses­tä, mikä­li loma­ke­tie­dot on tal­len­net­tu tie­to­kan­taan. Asia­kas- ja mark­ki­noin­ti­re­kis­te­ris­täm­me pois­tam­me tar­peet­to­mat hen­ki­lö­tie­dot kah­dek­san (8) vuo­den välein. Säh­kö­pos­ti­mark­ki­noin­ti­lis­taa Won­der­ful Land ry:llä ei ole.

6. Sään­nön­mu­kai­set tietolähteet

Tie­to­läh­tei­nä ovat asiak­kai­den itse ilmoit­ta­mat las­ku­tus- tai yhteys­tie­dot. Tie­dot perus­tuu asiak­kaan säh­kö­pos­til­la ilmoit­ta­miin tie­toi­hin, tai verk­ko­kau­pas­sa teh­dyn tilauk­sen tilaus­tie­toi­hin.
Asiak­kai­den tie­dot saa­daan suos­tu­muk­sel­la hänel­tä itsel­tään hen­ki­lö­koh­tai­sen tai digi­taa­li­sen vuo­ro­vai­ku­tuk­sen yhteydessä.

Won­der­ful Land ry:n omas­sa toi­min­nas­sa ker­ty­viä tie­to­ja täy­den­ne­tään tar­vit­taes­sa ylei­ses­ti saa­ta­vil­la ole­vien yri­tys­tie­to­läh­tei­den (kuten YTJ:n ja TIEKE:n) kaut­ta tai näi­den puut­tues­sa koh­de­ta­hon verk­ko­si­vuil­la jul­ki­ses­ti esil­lä ole­vil­la tiedoilla.

7. Tie­to­jen sään­nön­mu­kai­set luovutukset

Keik­ka­jär­jes­tä­jien, jär­jes­tä­jien yhteys­hen­ki­löi­den ja verk­ko­kau­pan asiak­kai­den yhteys­tie­to­ja ei luo­vu­te­ta ulko­puo­li­sil­le tahoil­le mark­ki­noin­ti- tai mui­hin tar­koi­tuk­siin. Viran­omai­sil­le tie­to­ja luo­vu­te­taan lain edel­lyt­tä­mis­sä tapauk­sis­sa, kuten esim. vää­rin­käy­tös­ten sel­vit­tä­mi­ses­sä ja ehkäisyssä.

Asia­kas­tie­to­ja voi­daan siir­tää tai luo­vut­taa asiak­kaan teke­män toi­mek­sian­non toteut­ta­mi­sek­si tai asiak­kaan suos­tu­muk­sel­la myös väliai­kai­siin rekis­te­rei­hin, kuten tapah­tu­ma- ja kon­tak­toin­ti­re­kis­te­rei­hin. Näi­den em. väliai­kais­ten rekis­te­rei­den tie­to­ja käsi­tel­lään ainoas­taan kun­kin rekis­te­rin käyt­tö­tar­koi­tuk­sia var­ten, erik­seen infor­moi­dul­la tavalla.

Las­ku­tus­tie­to­ja käsi­tel­lään ainoas­taan Won­der­ful Land ry:n las­ku­tuk­ses­ta vas­taa­va hen­ki­lö, ja las­ku­tuk­ses­sa käy­te­tään pai­kal­lis­ta las­ku­tus­oh­jel­mis­toa jon­ka asia­kas­re­kis­te­rin tie­to­kan­nat var­muus­ko­pioi­daan Drop­box ‑pil­vi­pal­ve­luun. Won­der­ful Land ry luo­vut­taa hen­ki­lö­tie­to­ja perin­tä­toi­mis­tol­le, kun se on tar­peel­lis­ta mak­su­jen valvomiseksi.

Rekis­te­röi­ty­jen hen­ki­lö­tie­to­ja Won­der­ful Land ry:n lukuun käsittelee:

 • Lou­hi Net Oy
 • Google LLC.
 • Ado­be Sys­tems Incorporated
 • Drop­box, Inc.

8. Tie­to­jen siir­to EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Pää­sään­töi­ses­ti Won­der­ful Land ry ei siir­rä tai luo­vu­ta asiak­kaan hen­ki­lö­tie­to­ja Euroo­pan unio­nin tai Euroo­pan talous­a­lu­een ulko­puo­lel­le. Tie­to­ja voi­daan kui­ten­kin tar­vit­taes­sa siir­tää tai luo­vut­taa Euroo­pan unio­nin tai Euroo­pan talous­a­lu­een ulko­puo­lel­le hen­ki­lö­tie­to­lain sal­li­mil­la tavoil­la mikäli:

 • tie­dot siir­re­tään maa­han tai ko. maas­sa sijait­se­vaan orga­ni­saa­tioon, jos­sa Euroo­pan komis­sio on toden­nut tie­to­suo­jan tason ole­van riit­tä­vä, tai
 • sopi­mus­jär­jes­te­lyin voi­daan taa­ta tie­to­suo­jan riit­tä­vä taso, tai
 • mikä­li rekis­te­röi­tä­vä on anta­nut sii­hen suostumuksensa.

Mil­loin mah­dol­lis­ta, Won­der­ful Land ry on valin­nut hen­ki­lö­tie­to­jen säi­ly­tys­pai­kak­si tie­to­tur­val­li­set, Euroo­pas­sa sijait­se­vat pal­ve­lin­kes­kuk­set. Jot­kin edel­lä mai­ni­tuis­ta pal­ve­lun­tar­joa­jis­ta ja/tai rekis­te­rin­kä­sit­te­li­jöis­tä saat­ta­vat var­muus­ko­pioi­da tie­to­ja EU/E­TA-alu­een ulko­puo­lel­le Yhdys­val­toi­hin. Tie­dot var­muus­ko­pioi­daan, jot­ta tie­dot oli­si­vat tur­vas­sa myös tilan­teis­sa, jois­sa pää­asial­li­set pal­ve­li­met mene­vät epä­kun­toon. Won­der­ful Land ry on var­mis­ta­nut, että pal­ve­lun­tar­joa­jat ja/tai rekis­te­rin­kä­sit­te­li­jät ovat liit­ty­neet EU:n ja Yhdys­val­tain väli­seen ns. Pri­vacy Shield ‑ohjel­maan (https://www.privacyshield.gov/list), jon­ka tar­koi­tuk­se­na on var­mis­taa euroop­pa­lais­ten tie­to­jen tie­to­tur­val­li­nen käsit­te­ly Yhdysvalloissa.

9. Rekis­te­rin suo­jauk­sen periaatteet

Manu­aa­li­nen aineis­to säi­ly­te­tään Won­der­ful Land ry:n viral­li­ses­sa osoit­tees­sa luki­tus­sa tilas­sa. Ulko­puo­lis­ten kul­ku tilaan on estet­ty. Oma­toi­mi­nen pää­sy tiloi­hin on sal­lit­tua vain yhdis­tyk­sen asiois­ta vas­taa­val­le hen­ki­löl­le. Ulko­puo­lis­ten hen­ki­löi­den pää­sy tiloi­hin on aina valvottua.

Tie­to­jär­jes­tel­mil­lä tal­len­net­ta­vat ja käsi­tel­tä­vät tie­dot ovat rajat­tu­jen ja teh­tä­vään nimet­ty­jen hen­ki­löi­den käy­tet­tä­vis­sä. Käyt­tö edel­lyt­tää kir­jau­tu­mis­ta tie­to­jär­jes­tel­mään. Tie­to­verk­ko ja lait­teis­to, jol­la rekis­te­ri sijait­see, on suo­jat­tu palo­muu­ril­la ja muil­la tar­vit­ta­vil­la tek­ni­sil­lä toi­men­pi­teil­lä. Tie­to­jär­jes­tel­mään sisään­kir­jau­tu­mi­seen tar­vit­ta­vat pää­sy­tun­nuk­set on ainoas­taan yhdis­tyk­sen toi­min­nas­ta vas­taa­val­la hen­ki­löl­lä joka vas­taa las­ku­tuk­ses­ta ja verk­ko­kau­pan tilaus­ten hal­lin­noin­nis­ta. Tar­vit­taes­sa luo­vu­te­taan käyt­tö­oi­keus asia­kas­re­kis­te­rin tie­toi­hin ainoas­taan Won­der­ful Land ry:n jäse­nil­le jot­ka koos­tu­vat yhtyeen jäse­nis­tä. Kan­nat­ta­ja jäse­niä yhdis­tyk­sel­lä ei ole. Asia­kas­re­kis­te­rin tie­to­jen luo­vu­tuk­sia val­voo yhteys­hen­ki­lö. Kaik­kia rekis­te­rin tie­to­ja käyt­tä­viä sitoo vaitiolovelvollisuus.

10. Tar­kas­tusoi­keus ja oikeus vaa­tia tie­don korjaamista

Jokai­sel­la asia­kas­re­kis­te­riin rekis­te­röi­dyl­lä on tasa­ver­tai­nen oikeus tar­kas­taa, käsi­tel­lä, pois­taa, kor­ja­ta ja muo­ka­ta hen­ki­lö­re­kis­te­riin tal­le­te­tut tie­ton­sa. Pyyn­tö tie­to­jen edel­lä lue­tel­lui­hin toi­men­pi­tei­siin voi­daan rekis­te­röi­dyn toi­mes­ta osoit­taa, toi­mek­sian­taa ja pyy­tää käyt­täen kaik­kia ylei­sem­piä kir­jal­li­sia yhtey­den­ot­to­muo­to­ja. Tar­kas­tus- ja kor­jaus­työ­pyyn­tö on teh­tä­vä kir­jal­li­ses­ti ja lähe­tet­tä­vä alle­kir­joi­tet­tu­na yllä mai­ni­tul­le rekis­te­ri­asiois­ta vas­taa­val­le hen­ki­löl­le. Tar­kas­tus- ja kor­jaus­työ­pyyn­nön käsit­te­ly on rekis­te­röi­dyl­le mak­su­ton­ta. Tie­to­jen tar­kas­tus- ja kor­jaus­työ­pyyn­nös­sä on yksi­löi­tä­vä kor­jat­ta­va vir­he ja ilmoi­tet­ta­va kor­ja­tut tie­dot. Tie­to­ja voi­vat rekis­te­röi­dyn puo­les­ta ja eril­li­ses­tä pyyn­nös­tä käsi­tel­lä vain Won­der­ful Land ry:n asia­kas­re­kis­te­ris­tä vas­taa­va henkilö.

11. Muut hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyyn liit­ty­vät oikeudet

1. Vas­tus­ta­mi­soi­keus:

Asia­kas­re­kis­te­riin rekis­te­röi­dyl­lä on oikeus kos­ka tahan­sa vas­tus­taa hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyä, mikä­li rekis­te­röi­ty kokee, että Won­der­ful Land ry on käsi­tel­lyt hen­ki­lö­tie­to­ja lain­vas­tai­ses­ti tai, että Won­der­ful Land ry:llä ei ole oikeut­ta käsi­tel­lä joi­tain henkilötietoja.

2. Suo­ra­mark­ki­noin­ti­kiel­to:

Won­der­ful Land ry hank­kii verk­ko­mai­non­taa mm. Face­boo­kil­ta ja Googlel­ta. Nämä yhtiöt eivät kui­ten­kaan kos­kaan saa rekis­te­röi­dyn hen­ki­lö­tie­to­ja Won­der­ful Land ry:n välit­tä­mä­nä, eikä täl­lai­ses­sa mai­non­nas­sa ole kyse suo­ra­mark­ki­noin­nis­ta, vaan se perus­tuu evästeisiin.

Won­der­ful Land ry ei kos­kaan myy tai muu­toin luo­vu­ta hen­ki­lö­tie­to­ja muil­le tahoil­le markkinointitarkoituksiin.

3. Pois­to-oikeus:

Mikä­li rekis­te­röi­ty kokee, että joi­den­kin ko. rekis­te­röi­tyä kos­ke­vien tie­to­jen käsit­te­ly ei ole tar­peen Won­der­ful Land ry:n teh­tä­vien kan­nal­ta, on rekis­te­röi­dyl­lä oikeus pyy­tää Won­der­ful Land ry:tä pois­ta­maan kysei­set tie­dot. Won­der­ful Land ry käsit­te­lee pyyn­nön, jon­ka jäl­keen tie­dot joko pois­te­taan tai rekis­te­röi­dyl­le ilmoi­te­taan perus­tel­tu syy, mik­si tie­to­ja ei voi­da pois­taa. Mikä­li rekis­te­röi­ty on eri miel­tä rat­kai­sus­ta, on rekis­te­röi­dyl­lä oikeus teh­dä vali­tus tie­to­suo­ja­val­tuu­te­tul­le. Rekis­te­röi­dyl­lä on myös oikeus vaa­tia, että Won­der­ful Land ry rajoit­taa kiis­ta­na­lais­ten tie­to­jen käsit­te­lyä sik­si aikaa, kun­nes asia saa­daan ratkaistua.

4. Vali­tusoi­keus:

Rekis­te­röi­dyl­lä on oikeus teh­dä vali­tus tie­to­suo­ja­val­tuu­te­tul­le, jos rekis­te­röi­ty kokee, että hänen hen­ki­lö­tie­to­ja käsi­tel­les­sä Won­der­ful Land ry rik­koo voi­mas­sa ole­vaa tie­to­suo­ja­lain­sää­dän­töä.